Vršimo edukaciju prema sljedećim međunarodnim normama:

  • HRN EN ISO 9001:2015 - Sustavi upravljanja kvalitetom
  • HRN EN ISO 14001:2015 - Sustavi upravljanja okolišem
  • HRN ISO 45001:2018 - Sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu
  • HRN EN ISO 50001:2018 - Sustavi upravljanja energijom
  • HRN EN ISO/IEC 27001:2017 - Sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću
  • HRN ISO 37001:2016 - Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja
  • HRN ISO 28000:2014 - Zahtjevi za sustave upravljanja sigurnošću opskrbnog lanca

Tumačenje zahtjeva Uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi s  obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Edukacija može biti održana u prostorima poslovnog subjekta ili u našim prostorima. Također nudimo i on - line  edukacije. Edukacija se može održati na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

Sadržaj edukacije prilagođavamo potrebama klijenata. Edukatori su višegodišnji predavači s vrhunskim ocjenama dobivenim od strane polaznika edukacija.